H&M iNspired by Winston Churchill dedicated to Vaclav Havel  
 
   Peter
Elline

   DC
 CERVANOVA

Article 9 
(1) This Constitution may be supplemented or amended only by constitutional acts.
(2) Any changes in the essential requirements for a democratic state governed by the rule of law are impermissible.
(3) Legal norms may not be interpreted so as to authorize anyone to do away with or jeopardize the democratic foundations of the state.
A 005 & Boa Bea Weissenmütelhof-ová
 Článek 9
(1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony.
(2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.
(3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu
Čl. 4 Vedoucí silou ve společnosti i ve státě je předvoj dělnické třídy, Komunistická strana Československa, dobrovolný bojový svazek nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence.