🔴 🌍
Back


RED BLACK HOLE OF THE WORLD by O.M.K.

Let's play the game Hide & Find word Dubček in following texts.

AD

"PPⒻ"

The ⓕollowing texts are no Protocols, intended to serve as Proofs about ˇhow it all was' Pro Ⓕuturum! They are original texts ⓕrom a Period just a several months after Prague Spring 1968, and a therefore they are true only. Try to ⓕind words like "Slovak(s)" or "Alexander Dubček" in the texts. The authors are no less, no more just: 

Milan Kundera, Václav Havel, Jaroslav Střitecký. Milan KunderaLubomir Nový ...                     

Hint: 

Solution = 2X

Alexander Dubček NONE

Riešenie


HERE ARE THE TEXTS                                                             

Český úděl (Czech lot)

by Milan Kundera

1.

Bylo 24. srpna, byl jsem v domku otce svého přítele, zdáli bylo slyšet střelbu, na stole stál puštěný tranzistor a já jsem si roztěkaně prohlíţel starobylou knihovnu, aţ jsem z ní posléze vytáhl knihu napsanou v roce 1633 Pavlem Stránským: O státě českém. A četl jsem: „…jestliţe se kdo zeptá muţe zběhlého v českých věcech, zda jsou Čechy smluvní spojenkyní německé říše či lenní a manskou krajinou, se vší pevností mu bude tvrditi, ţe jsou spíše přítelkyní, sdruţenou odvěkým spojenectvím, neţli jakýmkoli způsobem sluţkou nebo chráněnkou.“

A o kus dál: „A i kdyby se co nejvíce připustilo, ţe němečtí císařové měli a mají nevyšší svrchovanost nad Čechami a ţe jim Češi odepřeli poslušnost, neměli proti odpírajícím dáti přednost cestě skutku a zbraní před náleţitým pořadem práva. Jest totiţ za právo přijato, ţe kdo se násilím domáhá toho, co mu náleţí, a nedbá pořadu práva, ztrácí všechno právo, které měl, a dále, ţe se nemá uţívati nátlaku, kde lze jednati podle zákonů. Spojenectví, smlouvy a přátelství jistě bliţší a těsnější neţ kterékoliv jiné království uzavřely prý jiţ dávno Čechy s Německem, ale spojenectví a přátelství to neubírá nic ze svrchovanosti, zákonů, práv, zvyků a svobody ani národa německého, ani českého… Kdykoliv se však zdálo, ţe tyto meze jedna z obou stran překročila – jakoţ, je-li z přátel jeden silnější neţ druhý, spolek se nezřídka podobá přátelství se lvem –, byla otevřena cesta nepřátelství…“

A ještě dále: „Vţdyť Čechové si přejí, aby byli raději řaděni na kterémkoli místě mezi národy svéprávné, neţli na prvním místě mezi ochotné sluţebníky vázané sebe skvělejší sluţebností.“ Střelba za okny mne připoutávala k přítomné vteřině, ale prastaré věty Pavla Stránského mne braly i s tou střelbou do náruče českých dějin, do jejich nesmírné dálky, a dávaly mi vědět, ţe ţijeme stále jedny a tytéţ národní dějiny, které mají svou „věčnou“ problematiku, s tím ustavičným sporem spojenectví a svrchovanosti, s tou ustavičně dosahovanou a nedosaţenou suverenitou i ustavičným bojem o ni, a ţe tedy ta střelba, co slyším, není jen blesk s nebe, šok, absurdita, nýbrţ ţe se v ní jen znovu a jinak uskutečňuje prastarý český úděl.

2.

Léta od roku 1939 aţ donedávna nemohla naplňovat českou duši zvláštní hrdostí. Malost, přizpůsobivost, neodvaha k samostatné politice, panství závistivé průměrnosti, všudypřítomné hulvátství, to vše v nás probouzelo krajně skeptické úvahy o českém charakteru a vrhalo kruté světlo na historii, jeţ tento charakter vytvořila.

Myslil jsem tehdy často na české obrození, které si uprostřed vroucí Evropy plácalo svůj malý kopeček písku, obrození, neschopné vytvořit všelidské hodnoty, obrození naplněné drobnou činností a opuštěné velkými činy. Myslil jsem na dědictví této malé mentality, jeţ se pak vtiskla i do českého 20. století, do roku osmatřicátého, do let po druhé světové válce, do roku padesátého šestého, neschopného reagovat důsledně a velce na podnět 20. sjezdu, a zejména do epochy Ant. Novotného, v jehoţ bezvýraznosti jsem viděl vtělena sama génia české malosti. Napsal jsem v té době hru, o níţ jsem říkával svým přátelům, ţe je protičeská. Jistý vyslouţilý major tam poučuje svého mladého zetě. „Češi nechodili nikdy na barikády. Češi chodili do Sokola. Taková prostná udělala pro náš národ víc neţ deset revolucí.“

Kdyţ jsem se před dvěma měsíci vrátil z Paříţe, uvědomil jsem si s dodatečným překvapením, ţe jsem tam v nejrůznějších debatách i tištěných interview pronášel značně vlastenecké (a dokonce naděje plné) řeči. Kde se to najednou ve mně vzalo? Byla to jen nacionální ukázněnost, která mne vedla k tomu, abych v cizině chválil vlast? Ne, nejsem tak ukázněný. Změnu mého postoje způsobil nikdy nezapomenutelný záţitek letošního srpna. V nesčetných rozhovorech doma i v cizině docházel jsem znovu a znovu k tomu, ţe není na světě hned tak národ, který v podobné zkoušce obstál jako my a prokázal takovou pevnost, rozum, jednotu.

Srpen vrhl nové světlo na celé naše dějiny. Ne ţe by skeptická kritika českého charakteru přestala platit, ale doplnila se o pohled z druhé strany: Ano, s heroickou tradicí Ţiţkova palcátu ztratil český národ jiţ bezprostřední souvislost, ale husitismus znamená mimo to téţ tradici lidu, v němţ „kaţdá jeho babička byla lepší znalkyní Písma neţ italský kněz“, a tato tradice lidové vzdělanosti a přemýšlivosti je u nás dodnes doma.

Ano, české obrození místo velké politiky znalo jen malé osvětaření, hlavní zbraní národního boje mu bylo ochotnické divadlo, píseň a verše, ano, české umění bylo zapřaţeno do kodrcavého ţebřiňáku národního vzdělavatelství, ale je také pravda, ţe český lid byl takto od počátku své nové existence spjat s kulturou tak osudově jako lid málokterého evropského národa, takţe je v této půli Evropy lidem zdaleka nejvíce myslivým a vzdělaným a nedá se jen tak opít rohlíkem nějaké levné propagandy.

Ano, je pravda, ţe český národ stál v minulém století stranou velkých evropských konfliktů; ale je také pravda, ţe se mu v té době podařila gigantická věc: proměnil se z pologramotného, poloodnárodněného obyvatelstva opět v evropský národ, a to proti proudu nepřetrţitého germanizačního úsilí, proti intencím moci, jíţ byl podřízen, takţe umí od té doby podávat své nejlepší výkony právě za nepřízně času.

Ano, je pravda, ţe český národ nevyniká duchem romantického heroismu, ale je také pravda, ţe rubem toho neromantismu a neheroismu je rozumová střízlivost, smysl pro humor a kritický duch, jímţ tento národ nahlíţí i sama sebe, takţe je jedním z nejméně šovinistických národů v Evropě: vzepjala-li se rozhořčeně jeho nacionální hrdost, znamená to, ţe byla strašlivě uraţena; a znamená to, ţe její rozhořčení není krátkodobé a prchavé jako cit, nýbrţ tvrdošíjné jako rozum sám.

Vidím byt pod střechou malého paříţského paláce, slyším Aragonův hlas plný hněvu, hlas proklínající násilí, vidím Aragonovu tvář plnou úzkosti nad osudem mé země a slyším pak svá slova, která několikrát opakují: „Byl to nejkrásnější týden, jaký jsme kdy proţili.“ Bojím se, ţe to tvrzení tam znělo absurdně a podivně, ale mí krajané mi rozumějí. Vţdyť to byl týden, kdy národ náhle spatřil svou vlastní velikost, v kterou uţ ani nedoufal.

3.

Vzpomněl-li jsem jiţ na Paříţ, vybavuje se mi malá hospůdka v latinské čtvrti, kde jsem obědval s Carlosem Fuentesem, vynikajícím mexickým autorem, svým vrstevníkem. Fuentes se mne tázal, zda vím, ţe Češi mají v Mexiku tradiční sympatie. Vyprávěl mi pak o tom, jak uprostřed minulého století tři evropské mocnosti, jimţ se znelíbila liberální politika presidenta Juaréze, poslali do Mexika okupační armády, a české oddíly, které tam přišly s rakouským vojskem, odmítly se tehdy podílet na okupaci svobodomyslné země. Mnozí z nich v Mexiku uţ zůstali, a protoţe mezi nimi bylo hodně muzikantů, mexický hudební ţivot jim za mnoho vděčí. Jejich památka je tam dodnes slavná.

Neboť je sláva podmanitelů a je sláva těch, kteří nikdy ve svých dějinách podmaniteli nebyli. Je pýcha národů chlubících se taţením svých Napoleonů a Suvorovů a je hrdost národů, kteří surovost Suvorovů nikdy neexportovali. Je mentalita velmocí a je mentalita malých národů. Velký národ má svou existenci i svůj mezinárodní význam zajištěn automaticky pouhým počtem obyvatel. Velký národ se nemučí otázkou po důvodu a oprávněnosti své existence, on s drtivou samozřejmostí je a trvá. Spočívá ve své velikosti a nezřídka se jí opájí, jako by ona sama byla hodnotou. Široka strana moja rodnaja, mnogo v něj polej, lesov i rek.

Malý národ naproti tomu, má-li ve světě nějaký význam, musí ho denně a ustavičně znovu vytvářet. Ve chvíli, kdy přestane tvořit hodnoty, ztratí oprávnění existovat a nakonec pak snad i existovat přestane, protoţe je křehký a zničitelný. Tvorba hodnot je u něho spjata s otázkou samého bytí, a to je asi důvod, proč tvorba (kulturní i hospodářská) bývá u malých národů (počínaje třeba uţ starými řeckými městy) o tolik intenzivnější neţ u velkých říší.

Vědomí velikosti, početnosti, nezničitelnosti prosakuje naveskrz smýšlením velkých národů: všechny mají v sobě kus oné „pýchy mnoţství“; všechny mají sklon spatřovat ve své velikosti predestinaci k světaspasitelství; všechny tíhnou k tomu, zaměňovat vlastní (nedohledně početný) národ za svět, vlastní kulturu za kulturu světa, takţe bývají sice politicky extrovertní (zaměřeny do dalekých sfér svých vlivů), ale zároveň kulturně velmi egocentrické.

Ach, ubohé velké národy! Brána k lidskosti je úzká a vy jí tak těţko procházíte…

Věřím ve velké historické poslání malých národů v dnešním světě vydaném na pospas velmocem, které ho touţí zarovnat a srovnat na svou míru. Malé národy tím, ţe ustavičně hledají a vytvářejí svou tvář, ţe se rvou o svou svébytnost, starají se zároveň o to, aby tato zeměkoule odolala strašlivým uniformním vlivům, aby se skvěla pestrostí tradic a ţivotních způsobů, aby v ní lidská osobitost, zázračnost i zvláštnost mohly být domovem.

4.

Ano, jsem přesvědčen o velkém poslání malých národů. Jsem přesvědčen, ţe svět, v němţ by byl slyšen hlas Guatemalců, Estonců, Vietnamců či Dánů neméně neţ hlas Američanů, Číňanů či Rusů, byl by lepší a méně smutný svět. Vím však také, ţe malé národy to mají ošidné a těţké. Mají svá údobí letargie a dřímot, přičemţ na rozdíl od velkých národů kaţdá jejich dřímota hrozí nebezpečím neprobuzení.

Myšlenka na to, ţe i český národ znovu rozhoduje otázku svého ţivota či ţivoření, bytí či nebytí, vtírala se mi neodbytně před lety, kdyţ jsem si uvědomoval, jak neosvícená politika dusí český ţivot a sráţí českou kulturu na bezvýznamnou úroveň evropské provincie. Vracela se mi na mysl pronikavá otázka Schauerova: Stálo to vůbec za to, zřizovat znovu uprostřed Evropy náš malý národ? Jaké hodnoty přináší a hodlá přinést lidstvu?

Kdyţ jsem tuto otázku vyslovoval loni v létě z tribuny spisovatelského sjezdu, netušil jsem, jak dramaticky ji zodpoví příštího roku celé Československo. Pokus vytvořit konečně (a poprvé v jeho světových dějinách) socialismus bez všemoci tajné policie, se svobodou psaného i mluveného slova, s veřejným míněním, jeţ je slyšeno, a s politikou, jeţ se o ně opírá, s moderní kulturou svobodně se rozvíjející a s lidmi, kteří ztratili strach, to byl pokus, jímţ Češi a Slováci poprvé od konce středověku stanuli opět ve středu světových dějin a adresovali světu svou výzvu.

Ta výzva nespočívala v tom, ţe by snad Čechoslováci chtěli nahradit dosavadní model socialismu jiným, stejně autoritativním a exportu schopným. Takový mesianismus je cizí mentalitě malého národa. Smysl československé výzvy byl v něčem jiném: Ukázat, jaké nesmírné demokratické moţnosti leţí dosud ladem v socialistickém společenském projektu, a ukázat, ţe tyto moţnosti lze rozvinout jen tehdy, uvolní-li se plně politická svébytnost jednotlivého národa. Tato československá výzva stále platí. Bez ní by jiţ dvacáté století nebylo dvacátým stoletím. Bez ní by zítřejší svět byl jiným světem, neţ bude.

Význam nové československé politiky byl příliš dalekosáhlý, neţ aby mohla nenarazit na odpor. Konflikt byl ovšem drastičtější, neţ jsme tušili, a zkouška, kterou nová politika prošla, byla krutá. Ale já ji odmítám nazývat národní katastrofou, jak to dnes obecně činí naše poněkud slzavá veřejnost. Troufnu si dokonce veřejnému mínění navzdory říci, ţe význam československého podzimu snad ještě převyšuje význam československého jara.

Stalo se totiţ něco, co nikdo nečekal: Nová politika tento strašlivý konflikt vydrţela. Ustoupila sice, ale nerozpadla se, nezhroutila se. Neobnovila policejní reţim; nepřistoupila na doktrinářské spoutání duchovního ţivota, nezřekla se sama sebe, nezradila své principy, nevydala své lidi, a nejen ţe neztratila podporu veřejnosti, nýbrţ právě ve chvíli smrtelného nebezpečí stmelila za sebou celý národ, jsouc vnitřně silnější neţ před srpnem. A ještě víc: Jestliţe její političtí reprezentanti musejí počítat s moţnostmi, jaké momentálně jsou, široké vrstvy národa, zejména mládeţ, uchovávají si v sobě vědomí předsrpnových cílů v nekompromisní celosti. A v tom je ohromná naděje pro budoucnost. A ne pro tu dalekou, nýbrţ pro tu docela blízkou.

5.

Ale co kdyţ tato nová politika bude tak dlouho ustupovat, aţ se z ní nenápadně stane stará politika? Co kdyţ deklarovaná dočasnost ústupků se stane dočasností na desítky let? Samozřejmě, ţe není nikde zaručeno, ţe rok 1968 nebude v budoucnosti zhudlařen a zmařen. Ale má snad člověk či lidstvo vůbec něco zaručeno? Měl kdy něco zaručeno český národ, odsouzený, abychom opět vzpomněli Pavla Stránského, ţít v přátelství se lvem? Coţ nekráčí uţ staletí po nejisté lávce mezi svrchovaností a poddanstvím, mezi světovostí a provinciálností, mezi bytím a nebytím?

Od konce středověku uţ ani Bůh není pro jasnozřivého člověka jistotou, nýbrţ pascalovskou sázkou. Lidé, kteří dnes propadají depresi a defétismu lamentujíce, ţe není dostatek záruk, ţe všechno můţe skončit špatně, ţe se opět můţeme dostat do marasmu cenzury a procesů, ţe se můţe stát to a ono, jsou prostě slabí lidé, kteří umějí ţít jen v iluzích jistoty.

Kdyţ na začátku září vydala pětice našich státníků prohlášení, v němţ vyzvala Čechoslováky v cizině, aby se vrátili, a zaručovala jim svými jmény plnou bezpečnost, slyšel jsem od některých lidí námitku: kterak chtějí zaručit naši bezpečnost, kdyţ nejsou s to zaručit ani svou vlastní?

Neodsuzuji nikoho, kdo se rozhodl ţít v cizině, tvrdím, ţe kaţdý má právo ţít tam, kde chce ţít, ohraţuji se jen vůči téhle argumentaci, které chybí jakákoli vznešenost: To opravdu není s to český občan riskovat to, co riskuje jeho státník? To opravdu je s to ţít jen mimo riziko? Ale coţ míra relativní jistoty pro všechny nezávisí právě na tom, kolik lidí se odváţí stát na svém místě v nejistotách? Na českém vlastenectví mi vţdycky imponovala střízlivost zraku. Uţ obrozenci si uvědomovali veškeré nevýhody plynoucí z údělu být Čech a probouzení českého národa nebylo jim jen úkolem, ale téţ problémem. Největší český vlastenec začal svou dráhu tím, ţe rozbil vlastenecké iluze a mýty a svou knihu nazval příznačně Česká otázka. V kořenech českého vlastenectví není fanatismus, nýbrţ kriticismus, a to je to, co mi imponuje na mém národě a za co ho miluji.

Jenomţe český kriticismus má dnes dvojí podobu. V té jedné se z kritického postoje stává zvyk, či spíše zlozvyk, tik, který automaticky (to jest bezmyšlenkovitě) zamítá jakoukoli naději a přisvědčuje kaţdé beznaději; je to kriticismus slabých, kriticismus degenerovaný v pouhý pesimismus; takový kriticismus není uţ racionálním postojem, nýbrţ jen špatnou náladou, psychózou, která je ideálním klimatem připravujícím poráţku.

Ale pak je skutečný kriticismus, který je nepřítelem psychóz a ví, ţe postoj pesimismu je stejně šalebný jako postoj optimismu; tento kriticismus umí demaskovat iluze a domnělé jistoty, ale sám je přitom pln sebevědomí, neboť ví, ţe on sám je silou, hodnotou, mocí, na níţ je moţno stavět budoucnost. Tento kriticismus, který vyvolal celé československé jaro a na podzim odolal útokům lţí a iracionality, není jen majetkem nějaké elity, ale jak se ukázalo, největší ctností celého národa.

Národ takto obdařený má plné právo vstoupit do nejistot příštího roku s plnou sebedůvěrou. Má na to na konci roku 1968 právo víc neţ kdykoli jindy.

Text původně vyšel v Listech č. 7–8/1968. Václav Havel Český úděl?

Všechny nás – totiţ celý český národ – musí nepochybně potěšit, dozvídáme-li se, ţe za svůj srpnový postoj jsme získali uznání i od Milana Kundery, tohoto jakoby lehce skeptického intelektuálního světáka, který byl vţdy náchylný vidět spíš naše záporné stránky (a který dokonce – jak přiznává – hovoří se svými přáteli o jedné ze svých her jako o hře „protičeské“), a ţe mu naše tehdejší chování – zásadové a zároveň rozváţné (protoţe „v kořenech českého vlastenectví není fanatismus, nýbrţ kriticismus“) – přímo imponuje. A přece jedna věc bohuţel – nevím, jak jiným, ale mně určitě – tenhle hřejivý pocit kalí: okolnost, ţe právě to, co Kundera na českém vlastenectví tak chválí a co je – jak nepřímo naznačuje – i jemu vlastní, totiţ onen kriticismus, v jeho vývodech pováţlivě schází a ţe tyto vývody (mluvím o jeho článku „Český úděl!“ ve vánočním čísle Listů) bohuţel – přes všechnu rozšafnou moudrost – zapadají do téţe tradice sebeobdivných obrozeneckovlasteneckých přeludů, od které se jejich autor tak energicky distancuje. Skutečně: ať to zní jakkoli krutě, nemohu se zbavit dojmu, ţe tu máme co činit s jakousi novou a velmi líbivou variantou jakési staré a velmi krátkozraké kamufláţe.

Ale vlastně mě to ani moc nepřekvapuje; čekal jsem, ţe to přijde. Vţdycky totiţ, kdyţ nemá český vlastenec dost odvahy (bez níţ je ovšem skutečný kriticismus nemyslitelný) podívat se tváří v tvář kruté, ale otevřené přítomnosti, přiznat si všechny její problematické aspekty a vyvodit z toho bezohledně příslušné konsekvence, byť by musely být nasměrovány i do vlastních řad, obrací se k lepší, ale uţ uzavřené minulosti, kdy byli všichni jednotni; na jejím ocenění nelze totiţ uţ celkem nic zkazit, je to bez rizika, všem se tím lze zavděčit a lze si dokonce takovým odkazem k minulé národní slávě docela dobře nalhat, ţe je vlastně všechno v pořádku, protoţe Češi jsou staří kabrňáci. Je to postoj velice atraktivní – apeluje na všechno české v nás a naše oči (nemáme- li ovšem srdce z kamene) nemůţe zanechat suché – je to však postoj zároveň velice nebezpečný: jednostranným a vnějším akcentem na lepší minulost odvádí nenápadně pozornost od horší přítomnosti a pasivním vlastenectvím uzavřené vzpomínky nenápadně nahrazuje méně pohodlné, ale aktivní vlastenectví původního a tudíţ otevřeného činu, riskantně zasahujícího do napjatých otázek dne. A byť by se stokrát slovy oháněl tradičním českým kriticismem, kritický takový postoj rozhodně není: od kritiky uniká k iluzi. Vţdyť kdybychom nebyli schopni ničeho víc, neţ vzájemně se ohřívat vzpomínkami na dřívější úspěchy, slibujícími, ţe český národ nikdy neskoná, skonal by národ asi velmi záhy – neskoná-li, pak jedině proto, ţe tisíce jeho příslušníků budou boj za určité docela konkrétní hodnoty chápat – bez dlouhých řečí – jako svůj kaţdodenní, aktuální a riskantní úkol, úkol nikoli národní, ale prostě lidský. Ze vzpomínky na srpen skutečně nelze natrvalo ţít, zvlášť kdyţ to je dnes uţ stále víc jen jeden z dovolených způsobů, jak neškodně ventilovat obecné mínění, aniţ by ústilo v nebezpečí „nedovolené“ činnosti, a jak potřebu aktuální aktivity úspěšně ukájet pseudoaktivitou sebeobdivného vzpomínání. Nic naplat: dnes máme únor a kaţdý odkaz k srpnu, zastírající únorové problémy, staví ve skutečnosti smysl toho, co rozumíme „srpnem“, na hlavu: vţdyť nechceme-li ztratit poslední zbytky toho, co jsme se tehdy snaţili zachránit, nezbývá nám, neţ prostě vstoupit do dnešní pře. Neříkám samozřejmě, ţe bychom se neměli vracet k srpnu, jde jen o to, proč se tam vracet: nikoli proto, abychom se léčili z dnešních pochybností novým a novým zjišťováním, jak jsme tehdy byli dobří, ale proto, abychom si – konfrontování s dnešními problémy – znovu a znovu připomínali, co jsme to vlastně ještě před několika měsíci veřejně říkali, co jsme to psali na zdi, co jsme si mysleli a co jsme ţádali. Bylo v tom všem přece – vzpomeňme si dobře! – cosi víc neţ jen nesouhlas s vojenskou intervencí, bylo to přece zároveň jakési neoficiální všelidové referendum o tom, jaké mají být v zemi poměry, byl to přece zároveň velký vzájemný slib, ţe od určitých hodnot nikdy neustoupíme! Ano, jako výzva k přítomnosti má návrat k minulosti smysl, ale jedině tak.

„Vţdycky totiţ, kdyţ nemá český vlastenec dost odvahy (bez níţ je ovšem skutečný kriticismus nemyslitelný) podívat se tváří v tvář kruté, ale otevřené přítomnosti, přiznat si všechny její problematické aspekty a vyvodit z toho bezohledně příslušné konsekvence, byť by musely být nasměrovány i do vlastních řad, obrací se k lepší, ale uţ uzavřené minulosti, kdy byli všichni jednotni; na jejím ocenění nelze totiţ uţ celkem nic zkazit, je to bez rizika, všem se tím lze zavděčit a lze si dokonce takovým odkazem k minulé národní slávě docela dobře nalhat, ţe je vlastně všechno v pořádku, protoţe Češi jsou staří kabrňáci.“ Nerad bych přirozeně podsunoval Kunderovi úmysly, které nechová, ale problematičnost jeho chvály národa za srpnové počínání se mi ţel jen potvrzuje v tom, jak tentýţ národ (to uţ mu ovšem neříká „národ“, ale „někteří lidé“) zároveň napomíná za jeho počínání dnes: prý se z toho kriticismu uţ stává zvyk; lidé prý moc „lamentují“, ţe můţe všechno skončit špatně (zřejmě by měli spíš klidně a postupně vyčkávat, co se z toho vyvine); prý to je uţ „kriticismus degenerovaný v pesimismus“ – zkrátka a dobře: pořád proti něčemu remcáme, pořád se nám něco nelíbí, pořád někomu nedůvěřujeme, pořád se o cosi strachujeme – a přitom můţeme být rádi, ţe jsme rádi: vţdyť se stalo „něco, co nikdo nečekal: nová politika tento strašlivý konflikt vydrţela“.

Čili: minulé činy – byť tisíckrát radikálnější neţ dnešní – jsou bez výhrad akceptovány a adorovány – v době, kdy je uţ pohltila minulost a tohle jejich hodnocení bylo tak říkajíc „ratifikováno“ společenskou mocí i soudem dějin, a je tudíţ bez rizika; k současným činům však, které by zajisté podporu potřebovaly naléhavěji, zůstává rezerva – jsou totiţ otevřeny do neznáma, nikde není jistota, ţe se nešlápne vedle, lze se tu snadno zmýlit a navíc tu hrozí nepříjemná moţnost konfliktu s mnohými spoluobčany bez záruky, ţe se člověk neoctne v menšině. Opravdu: oč snazší je říkat si, jak jsme byli dobří před srpnem a jak jsme byli báječní v srpnu (kdyţ sem na nás přišli ti zlí), neţ zkoumat, jací jsme vlastně dnes, kdo z nás je ještě dobrý a kdo uţ nikoliv a co je třeba dělat, abychom byli právi svým dříve dobytým zásluhám! Oč snazší je takticky zaujmout neurčitě vyčkávací postoj (zaštítěný abstraktním obdivem k národu); trochu se k současnému národnímu kriticismu (tomu „pozitivnímu“) přihlásit, ale zároveň ho trochu (ten „negativní“) odsoudit; a hlavně se s ničím neunáhlovat a zachovat si volné ruce pro různé eventuality, aby pak vţdycky bylo moţné přijít v pravou chvíli s chytrým exposteriálním zhodnocením. Nemám v úmyslu a nemám ani právo ţádat na Kunderovi stanovisko, vytýkám mu pouze, ţe stanovisko předstírá, coţ má pramálo společného se skutečným kriticismem, k němuţ se tak vehementně hlásí.

Ale abych byl konkrétnější: prý to nová politika vydrţela. Vydrţela to opravdu? To je otázka dne. Něco z ní vydrţelo nepochybně: nejsme (zatím?) zavíráni za své názory, federalizujem se, Skaut rozpuštěn nebyl. Ale vydrţely ty hlavní, základní věci, ty, z nichţ by mělo všechno ostatní vyplývat a které by to měly zaručovat? Vydrţela například svoboda slova a svoboda shromaţďovací? Vydrţela naděje na otevřenou, a veřejně kontrolovanou politiku a skutečně demokratický způsob vlády? Vydrţela naděje na legální politickou pluralitu, takovou, která se neuskutečňuje jen cestou zákulisních intrik? Vydrţela opravdu naděje na důslednou ekonomickou přestavbu – se vším, co to obnáší? Vydrţela naděje na suverénní zahraniční politiku? Vydrţela naděje na morálně pracovní obrodu národa? A pokud nevydrţelo tohle můţe vůbec vydrţet natrvalo i ta míra právní jistoty, kterou ještě zatím máme? Anebo je snad pocit právní jistoty posilován skutečností, ţe ti, jejichţ jménem byli zatýkáni nejvyšší ústavní činitelé a kteří sestavovali seznamy lidí určených do kriminálu, sedí dnes opět v nejvyšších orgánech a rozhodují o nás – proti vůli celého národa? Kundera se nám diví, ţe pořád chceme nějaké záruky – nic prý nikdy nelze zaručit. Jako by to málo, které „vydrţelo“ a v jehoţ bezpečí se Kundera diví, nevydrţelo právě proto, ţe nikdy neustal ten ohromný mnohohlas volání po zárukách, ten věčný, věčně skeptický pramen „konstruktivní nedůvěry“, „konstruktivní nespokojenosti“, neustálého pochybovačství, ta trvalá snaha zásadním a nesentimentálním postojem preventivně zabraňovat všem dalším moţným ústupkům! Coţ i odvaha Milana Kundery pobývat převáţně ve vlasti se neopírá o víc neţ o prohlášení státníků, o fenomén národní solidarity a rozhodnosti – a coţ i ta prohlášení se neopírají konec konců o něj? To není jen v tom, kolik lidí se odváţí „stát na svém místě v nejistotách“, ale především v tom, nakolik jsou tito lidé schopni určité věci si vzájemně lidsky garantovat svým odhodláním projevit svůj postoj i konkrétní a nebezpečnou akci! Řekne-li se A, je prostě třeba říci i B, nelze chválit národ za srpnovou odvahu a kárat ho za odvahu prosincovou: vţdyť ti, kteří dnes za nepoměrně komplikovanějších podmínek – ba často proti vůli „svých“ politiků nastavují kůţi, jsou týmţ národem, který nastavoval kůţi v srpnu; vţdyť oni pouze pokračují v tom, co dělali tehdy, vedeni týmiţ ideály, týmţ svědomím, touţ schopností riskovat! Jejich dnešní boj je ovšem otevřený, výsledek zatím neznáme, na soud mocných a na soud dějin si teprve musíme počkat. Tenhle angaţovaný a riskující postoj je ovšem zaloţen na pochybách, pramení ze skutečného kriticismu. Lidé chtějí záruky, mají strach, ţe všechno dopadne špatně – proto se angaţují. Není to pesimismus, vţdyť se tu věří v moţnost nápravy! Skutečně pesimistický – totiţ na moţnost reálného boje rezignující, a tedy beznaděj kdesi na dně obsahující – je postoj právě obrácený, ten, který je vţdycky připraven nahradit tvrdý zásah do otevřené přítomnosti zjihlou vzpomínkou na uzavřenou minulost.

Docela logickým článkem tohoto pseudokritického iluzionismu, dělajícího všechno moţné, aby nás nenápadně vyvázal z naší odpovědnosti za běh věcí a z naší povinnosti do nich autenticky vstupovat, je i Kunderova koncepce „českého údělu“. Nevěřím na tohle fátum a myslím si, ţe především my sami jsme strůjci svého osudu, z toho nás nevysvobodí ani výmluva na sobectví, ani na naši geografickou polohu, ani odkaz k našemu staletému údělu balancovat mezi suverenitou a podmaněním. Zase to není nic jiného neţ abstrakta, zastírající naši konkrétní odpovědnost za naše konkrétní činy. Část národa (do níţ patří přece i Kundera) nám před lety vybojovala – velmi tvrdým zásahem proti druhé části národa – to, ţe příslušíme tam, kam příslušíme; byl to přece akt volby a jejího velice vehementního prosazení, nikoli tedy slepá nutnost nějakého národního údělu! Coţ neříkám proto, abych kohokoli soudil nebo svaloval na něj odpovědnost ze všech ostatních, ale proto, abych zdůraznil, co jsem řekl: náš osud záleţí na nás. Svět se neskládá – i kdyţ by bylo velmi pohodlné si to tak představovat z hloupých velmocí, které můţou všechno, a chytrých malých národů, které nemůţou nic. Vţdyť přece to, co se stalo, se nestalo proto, ţe jsme Češi a ţe Češi vţdycky musí trpět od svých sousedů (neboť to je jejich „český úděl“), ale z důvodů docela jiných, konkrétnějších. Převádět řeč na fátum „českého údělu“ znamená odvádět ji od skutečných příčin dnešní české situace a skutečných moţností jejího řešení, vyvazovat se z nepříjemné povinnosti podrobit kritické reflexi různá svá ideologická dogmata, předsudky a iluze, a rozptýlit konkrétní historickou odpovědnost konkrétních historických osob do nepostiţitelného kosmu obecných dějinných paralel a abstraktních souvislostí. A říká-li někdo, ţe tu jen naše národní dějiny odhalily své ledví, jen tím zastírá, co tu – v tomto konkrétním případě – opravdu své ledví odhalilo.

Vrchol celé Kunderovy iluzionistické konstrukce vidím však ještě v něčem dalším: prý jsme stanuli – poprvé od konce středověku – „ve středu světových dějin“, protoţe jsme usilovali poprvé ve světových dějinách – „o socialismus bez všemoci tajné policie, se svobodou psaného i mluveného slova […]“; prý náš experiment mířil do tak daleké budoucnosti, ţe jsme museli zůstat nepochopeni. Jak voňavý balzám na naše rány! A jak nabubřelá iluze zároveň! Opravdu: budeme-li si namlouvat, ţe země, která chtěla zavést svobodu slova – cosi, co je ve většině civilizovaného světa samozřejmostí – a která chtěla zabránit zvůli tajné policie, stanula kvůli tomu ve středu světových dějin, nestaneme se váţně ničím jiným, neţ samolibými šmoky, směšnými se svým provinciálním mesianismem! Svoboda a zákonnost jsou prvními předpoklady normálně a zdravě fungujícího společenského organismu, a pakliţe se nějaký stát pokouší po letech absence je obnovit, nedělá nic historicky nedozírného, ale snaţí se prostě odstranit své vlastní nenormálnosti, prostě se znormalizovat; coţ platí bez ohledu na to, zda si tento stát říká socialistický nebo nikoliv. A prohlašuje-li se určitý systém za socialistický, pak to přece útlak člověka a rozklad společnosti v tomto systému neomlouvá, ale spíš naopak usvědčuje, a jeho pokus odstranit bezpráví nemůţe být tedy – z hlediska dějin lidstva – něčím jiným, neţ pokusem tohoto systému odstranit nesmysly, které předtím sám pracně navršil. Zdá se mi, ţe za nutnost dělat tuhle očistu bychom se měli spíš stydět neţ se tím chlubit jako svým dalekosáhlým vkladem do dějin.

Závěrem tedy: kdybychom vycházeli z představy, kterou nám nastínil Kundera, ţe totiţ maličké, hloupě umístěné, hodné, inteligentní, trápené a k trápení odsouzené Československo se stalo vlastní pílí nejdůleţitějším bodem světa, za coţ ho jeho zlí sousedé, které si samo vůbec nevybralo, krutě potrestali, takţe jediné, co mu dnes zbývá, je jeho duševní (a zřejmě v soukromí pěstovaná) převaha nad nimi – kdybychom tedy vycházeli z této kýčovité představy o svém „údělu“, nejen ţe bychom se nahony vzdálili všem tradicím kriticismu (nejen českého, ale jakéhokoliv), ale navíc bychom upadli do nacionálních sebeklamů, které by nás také mohly – jako národní komunitu – ochromit na celá desetiletí. Skutečně, dnešní chvíle je nejméně vhodná k tomu, abychom si lhali do kapsy: naší jedinou moţností je vyvodit z toho, co se stalo, všechny patřičné konsekvence, zbavit se všech iluzí a jednoznačně se rozhodnout, co vlastně chceme a co proto musíme dělat; nenamlouvat si přitom, ţe to, co děláme, je něčím víc, neţ čím to je, ale tím víc se o to prakticky, denně, houţevnatě a s jasným vědomím všech rizik bít; a hlavně neukolébávat se sebelichotivými a sebeobelhávajícími řečmi o své národní inteligenci, moudrosti, kultuře o kráse svých minulých činů a fatálně nám souzené tíţi našeho národního údělu. „Moudrost“ a „kulturnost“ vznikají totiţ a fungují bezděky, neuvědoměle a nenaplánovaně, jako jakési „vedlejší produkty“ konkrétní a reálné práce, nikdy však netvoří samy o sobě jakýkoli smysluplný program nebo cíl – národ, který by je tak chápal a sám u sebe dokonce shledával, prozrazoval by tím jedině, ţe ve skutečnosti příliš kulturní není, protoţe potřebuje takové řeči jako lék na své komplexy.

Text původně vyšel v časopise Dnešek 1/1969, v časopise Tvář 4/1969 a spolu s odpovědí Milana Kundery v Hostu do domu 15/1968–1969. Úděl proměny a tvář sebeklamu

03-04-2009 JAROSLAV STŘÍTECKÝ

Minulá ideologie obrody ztroskotala – a nerozloţil ji jen vnější tlak. Nová začíná růst na nekritickém základě. Domnívám se, ţe kaţdá příští politika musí vycházet z toho, ţe československý rok 1968 ukázal ve všech svých vítězstvích i prohrách jediné: podobu naší dlouholeté krize. Perspektivní a pozitivní můţe být tedy pouze kritika, nikoli mytologizace.

Vzpomínám si dodnes zřetelně, jak jsem jako chlapec zdaleka ještě ne patnáctiletý uţasle přemýšlel o hrůze záměrného justičního omylu. Látku mi neposkytovala věku nepřiměřená četba. Látku mi poskytovalo to, co o tehdejších procesech říkali prostí lidé v mém okolí; ti nejprostší venkované, někteří komunisté, někteří sedláci, semtam nějaký učitel bez vysokého vzdělání, bez velké politické zasvěcenosti, se všemi předsudky místa a času. Říkali o procesech zhruba totéţ, co jim za nějaký čas postupně a s přidáváním faktografických detailů začali odhalovat progresívní spisovatelé-komunisté a posléze i strana sama, totéţ, co se za patnáct let poté stalo korunním argumentem pro vyhraněně účelové uvolnění tiskových kampaní. Lid se během těchto patnácti let změnil z reakcionářů v národ, zato Kunderova generace byla a zůstala profesionální avantgardou společnosti. Ale ovšem, věrozvěstové „nové politiky“ probouzeli národ! Holiči, kteří ještě v devětačtyřicátém zapisovali na černé listiny kaţdého, kdo se spustil s komunisty, byli opravdu převychováni prací v průmyslu či v dolech – a stali se pracovitými malofunkcionáři v novém duchu. Prostý člověk, chce-li dnes někoho oslovit uctivě a úředně, řekne „soudruhu“. A je věru historickou zásluhou intelektuálů, kteří na sebe před časem nechávali pokřikovat „Čest práci!“ i po záchodech, ţe své nynější ţáky přivádějí zase k dobrému tónu. Prostý člověk ţije rád a jeho trpělivost lze snadno vycvičit ve špatný zvyk. Kdeţto intelektuál, ten jde s dobou. Intelektuál- ideolog má dokonce moţnost odhalit jiţ samostatně bytující plody své vlastní činnosti jako podvod. Má totiţ zvláštní úlohu a moc z ní plynoucí: vypovídat pravdu v podobě nepravdy. V podobě, která je pro dějiny stravitelná. Vychovatelé, kteří kdysi v dobré vůli zakazovali svým vrstevníkům na brigádách poslouchat dţez, čtou dnes Kunderův Ţert se zalíbením a snad i zadostiučiněním. Neustrnuli. A mají pravdu: oni jsou hrdinové, oni znají ceny relativní pravdy dějin v pohnutých dobách.

Národ tu není kvůli socialismu, nýbrţ socialismus kvůli národu. Neprozradím, co mi tato slova připomínají, ublíţil bych Milanu Kunderovi velmi nespravedlivě. Co kdo řekne, je ovšem řečeno. Proč jsou k sobě vztaţeny pojmy tak nepříslušné? Přicházíme k prvotnímu smyslu nejnovější ideologie národní: existuje ve funkci zástupné, figuruje na místě ideje socialismu jako restaurativní ideologie konstruktivního zapomenutí.

Je charakteristické, ţe do roku 1967 se v ideologii českého liberálního komunismu slovo „národ“ vyskytovalo nanejvýše jen náhodou. Čtenář Literárních novin se do té doby dovídal hlavně o tom, ţe naše veřejné instituce jsou v nepořádku. Ideovou páteří liberálně opoziční publicistiky se stala ideologie XX. sjezdu, představa zápasu mezi socialismem pravým a nepravým. Socialismus se měl obrodit. Koncepce této obrody vypadala snad převratně, nebyla však nikterak revoluční. Ba naopak, šlo jen o to, učinit instituce existujícího socialismu optimálně funkceschopnými. Liberální publicistika bojovně konkretizovala tuto mlhavou vizi ve třech směrech: 1. Byrokratický systém se měl obrodit na základě principu kvalifikace, který by do aparátů pomohl novým lidem; socialistická demokracie byla ztotoţněna s rotací kádrů. (Mezitím se téměř kaţdý význačnější funkcionář stačil ozdobit doktorátem.)

2. V zavedení trţních elementů se spatřovala záruka sociální stability. Na místo ideologie řízené výstavby společnosti zítřka nastoupila stará představa harmonie společnosti trţní. V této souvislosti byla příznačně vzkříšena so ciologie: disciplína, která měla původně pomoci k optimální organizaci společ nosti na základě existujícího principu; sféra vědy a umění se pod heslem „odideologizování“ vymkla centralizované kontrole.

3. Ideologii třídního boje nahradila „nová ideologie“, prosycená humanismem společného smíru. Směřujíc cílevědomě k integraci společenského vědomí, rehabilitovala řadu „starých“ prvků, revolucí kdysi zavrţených. Nejprve jednotlivě od uměleckých děl, kulturních činů a dílčích historických hodnot přes osoby – aţ ke všeobecným idejím a společenským utopiím.

Celkově nabýval projekt „opravdového socialismu“ stále více podoby konzumní společnosti. Ani zdaleka to ovšem neznamenalo pouhé pasívní převzetí chruščovovského prvku, jak tomu bylo třeba v případě kukuřičné kampaně. Důvody ryze domácí nechyběly: pragmatický motiv generační nabyl pravé síly teprve v souvislosti s absencí promyšlené sociální politiky – a jen tak mohl vyústit v pragmatickou přeměnu revoluční utopie „veřejného blaha“ na porevoluční vizi „zajištěného konzumu“. Tato transformace pomohla stárnoucímu „mládí komunismu“ přejít do úlohy neuspokojených ţivitelů rodin, do úlohy spoluobčanů postiţených veřejnými nepořádky právě tak jako všichni ostatní „normální občané“. Do úlohy, jíţ liberální publicistika umoţnila mluvit jménem všech, tentokráte však nikoli z titulu prorockého, nýbrţ ze spontánního souhlasu ostatních. Tím vznikl předpoklad pro to, aby liberální ideologie vykročila z obzoru uzavřené institucionální kritiky k univerzálnímu pojmu „národ“. Vnější příčina uzrála s dovršením rozpadu papírového socialismu, označovaného dnes s oblibou nepřesně jako „systém Novotného“. S relativizací institucionálního systému dostala se do krize i jeho „kritika“, jeho vlastní vnitřní opozice. Stala se nemoţnou, nevěrohodnou. Tak si lze vysvětlit onen náhlý a překvapivý slogan o národní obrodě a národní zodpovědnosti, který zazněl z tribuny posledního spisovatelského sjezdu. Ale nejen odtud: nečekaně se zradikalizovali mnozí, kteří ještě před nedávnem oponovali odbojným spisovatelům jménem strany. Dozrál okamţik restaurace. Romantický pojem „národ“, temné pouto sjednocující všechny části společenstva v jediné krevní prapodstatě, stal se opět pruţným nástrojem k fiktivnímu sjednocení nového porevolučního „my“.

Mládí komunismu bylo donuceno pro objektivní okolnosti objevit svou soukromost aţ mezi třicítkou a čtyřicítkou. K sociálně politickým a často i soukromým rozvodům bylo dohnáno. Kunderovy nejvýraznější literární postavy nesou v sobě toto stigma: potácejí se mezi politikou a ţenami. To nemá být výtka. Tak je to dobře. Praktická stránka sebeuvědomění klíčové generace projevila se však ještě účinněji: soukromost je totiţ předpokladem debatující veřejnosti. Donuceni vyrovnat se s osobním objevem soukromosti rehabilitovali dnešní čtyřicátníci soukromost vůbec. Člověk nemá být znásilňován dějinami, kaţdý jsme jiný a v tom jsme všichni stejní, odpusťme si, co jsme si. Jde tu vlastně o znovunalezení sebevědomí, nezastupitelného svědomí osobního; toto sebevědomí existuje jen jako uznané sebevědomí, jako sebevědomí, jeţ musí být uznáno. Neviditelné hodnoty substanciální a všeobecně lidské transcendují stárnoucí revolucionáře neviditelnými pouty do jedné lidské rodiny, kdyţ se uţ pouta racionalistická zbortila s institucemi, jeţ zdůvodňovala. Ideologie národní nezůstává bohuţel pouze osobním vyrovnáním: snaţí se nám namluvit, ţe jsme všichni na jedné lodi, a důsledně přehlíţí, ţe na ní sedíme kaţdý jinak. Ideou o jedné lodi zachraňují se obvykle námořní důstojníci před vzpourou muţstva, anebo jí kryjí svůj puč proti špatnému kapitánovi. Není to idea, je to špatná báchorka, která má zastřít rozdíly. A je snad určitý rozdíl mezi situací těch, kteří byli na loď pouze uvrţeni, a těch, kteří se nechali naverbovat a pomáhali větru foukat do plachet. Z jiných souvislostí známe hrubou argumentaci ad personam, která naší veřejnosti jiţ před léty odhalila, ţe Václavu Havlovi jde o návrat k „normálním“ poměrům, za nichţ by mu byl býval patřil Barrandov. Milan Kundera se k takovéto přímočaré argumentaci nesniţuje, přesto však tradičními prostředky staví Havla do izolace: optika Zahradní slavnosti kreslí studeně a ostře, protoţe je to optika člověka revolucí postiţeného, člověka přece jen z druhého břehu; Václav Havel nemůţe ocenit ani socialismus byrokratický, ani socialismus opravdový – je v naší společnosti cizincem. Soukromé politické představy Václava Havla ke mně nedolehly, a ať jsou jakékoli, nemohu za ně nést zodpovědnost. Jen se mi nezdá, ţe by jeho veřejně poloţené otázky měly být odsunuty kamsi naproti, proti zdravému rozumu a občanské zodpovědnosti; právo vidět věci zevně a s odstupem nemá totiţ jen Václav Havel, ale celá generace Havlova a mladších. Generace, která ještě stojí před svým rozhodnutím, která se sem prostě narodila a která můţe existující skutečnost chápat jen zcela předmětně, jako něco ke zvládnutí, k vyřešení. Můţe stát na stanovisku těch, kteří pozorují a promýšlejí minulé věci s objektivitou nezúčastněných. Nezneklidňuje ji otázka, zda vše, co se stalo, bylo dobré, nebo špatné. Úmysly všech někdejších tvůrců dnešní reality jsou jí po právu lhostejné, skutečností je pro ni to, co je. To, co se pro ni stalo jiţ dějinami, můţe hodnotit pouze z odstupu podle objektivní souvislosti činů a jejich následků, nikoli podle dobrých či špatných úmyslů jednajících osob. Snad je to trochu radikální: ale kdo je tu vlastně exhibicionista? Jak to, ţe příslušníci generace, která se uvědomovala právě přes problém generační, chtějí nás všechny vidět zase v jednom národním houfu? Skupiny, které se emancipují programovým vydělením z celku, hledí se o něj opřít, kdyţ usilují o hegemonii. Kdyţ se dostávají do izolace. Kdyţ přilnou k moci.

Citliví a přemýšliví duchové Kunderovy generace musí se cítit tímto posunem zaskočeni. Aţ do včerejška byli tou lepší podobou proslulé mládeţe zítřka, protoţe byli s to svou vlastní situaci kriticky reflektovat. Avšak jen očima vlastní generace! Proto se teď rázem sami ocitají na „druhém břehu“, snad velmi nechtěně: reflexe patří k tomu, co reflektuje. Zajisté byl a je rozdíl mezi projevy Kunderovými a projevy Kohoutovými či Procházkovými. Ale je to pouze rozdíl uvnitř jedné linie, není to alternativa. A vůbec uţ ne pro mladou generaci, neřku-li pro „národ“ vůbec. Dostávám se ke zjištění, které bych rád vyslovil neosobně a nepolemicky: pro ty nejlepší je myšlenka národní balzámem, sebeklamem, který jim umoţňuje vidět se stále ještě na špici.

Zcela zvláštní kapitolou je světodějnost „českého zápasu“. Starobylá je aţ běda! Kdyţ ještě šlo veršování po česku velice ztěţka, vymyslel Kollár, ţe jsme vlastně následovníky Římanů. Fanatické popírání asimilativnosti české kultury patří k naší tradici. Nemá co činit s národní velikostí, tu lze objevovat výlučně v reálné podobě věcí a činů. Je jen projevem snahy udělat z vlastní malosti velikost, princip. Té pokornosti před „světem“, té psí touhy seţrat měsíc, a nemusit přitom myslet na boudu a na řetěz! O národ tu jde ze všeho nejméně. Tento pojem pouze vytváří horizont náhradní reality pro náhradní činnost, rámec obrazu, v němţ všechno bytí a nebytí závisí na obětavosti českých intelektuálů beroucích na sebe hříchy světa! „Svět“ je jen rubem téhoţ, myšlenou šachovnicí pro vlastní kamínky, pro vlastní hru podle vlastních pravidel. Nikoli literatura, vědění, politika a zařízení jiných národů, nýbrţ: My a Svět! Kolikrát byla uţ česká politika spečeninou z této kulturní smaţenice?! Kdyţ naši komunističtí liberálové sáhli k myšlence národní, stáhli se na půdu nejkonzervativnější domácí tradice. Nalezli znovu, jako před léty, něco jiţ zcela hotového. Ustoupili od Marxova Manifestu k Františku Palackému. Zařazují se do „tisíciletého trmácení za dokonalou demokracií“ (Ludvík Vaculík) a jako řádní měšťané očekávají za svou dějinnou poslušnost úměrnou odměnu. Jako obvykle – i jim to pokazil vţdycky někdo jiný, buď pitomec, anebo někdo cizí. Po pravdě je ovšem třeba dodat, ţe Kunderova verze českého nacionalismu do jisté míry překonává substanciální nacionalismus romantiky tím, ţe jej klade jako otázku. Romantickou půdu ovšem neopouští – ba právě inspiruje se z pozdního existenciálního květu romantiky. „Národ“ tu není temnou sounáleţitostí krve, nýbrţ záleţitostí uvědomělé volby. Spojení národa s rozhodnutím ukazuje na stigma české nacionální ideologie: Češství je výsledkem rozhodnutí, heroického rozhodnutí jungmannovských intelektuálů; bylo to rozhodnutí pro romantiku, pro ztotoţnění národa a vlasti s jazykem – proti osvícené alternativě Bolzanově, Dobrovského, Augustina Smetany a jiných myslitelů, na něţ česká společnost ráda úplně nebo alespoň zpola zapomněla. Toto rozhodnutí jeví se pak dalším pokolením českých intelektuálů jako úděl, jako těţký úděl setrvávat v niterných hodnotách domácích a bránit je proti „kosmopolitnímu“ rozumu, proti mocnostem „světa“. Kaţdý přitom nemusí dopadnout tak dobře jako Švanda dudák! Ve chvílích krizí uzavíral tento úděl českou politiku do národního ghetta, tu proti revoluci, jindy jako vnadidlo pro tyrana. „Zvolený národ“ je zase jen „národ“, zase jen volba romantické fikce a retardace v ní obsaţené. Milan Kundera cituje Jakobsona, ale ne Rádla, filosofa, z něhoţ humanitní idea osvícenství učinila ţivé svědectví masarykovské ideologie. Kundera sám klade nakonec národ nikoli jako otázku, ale jako úděl: „Údělem jest, co je uděleno. Člověk je smrtelný a Čechy jsou ve střední Evropě.“ Jenomţe jsou lidé, kteří nemají praţádného důvodu, aby je uspokojovalo pouhé zliterárnění staré poučky o tom, ţe co je, je jim uděleno rozumně a nevyhnutelně; kteří se před kulisou „národního údělu“ nechtějí zastavit, kteří se ptají dál – po tom, co nebo kdo za touto rekvizitou stojí.

Iluze o světodějnosti „československého roku 1968“ koresponduje se dvěma proţitky: s úlevou pacienta, kterému jeho vředy prasknou, a on se jen proto domnívá, ţe je vyléčen; a pak s masovým šokem ze srpnového zákroku, který se krátkým spojením vykládá jako „restalinizace“. Diskuse o tom, zda bylo ztraceno vše, nebo téměř nic, můţe být v této souvislosti povaţována nanejvýše za symptom. Publicistika Vítězná se příznačně stahuje k adoraci českého postoje a českého údělu. Utíká se do stínu neviny a má dost co dělat sama se sebou: opět potřebuje konstruktivně zapomenout. Jediným nepřehlédnutelně názorným nárazem se jí zbortil celý svět postavený na iluzích. Ohledávají, co ještě jsme, jedno však důsledně obcházejí: ţe totiţ vystoupila na povrch jen podstata toho, čím jsme byli. Vyhýbající se tomuto tabu začínají budovat novou náhradní ideologii, tentokráte pasívní, která je zaloţena v banálním předpokladu, ţe srpnový zákrok byl motivován strachem z teoretické i praktické průraznosti „nové politiky“. To jsou naši exhibicionisté: vztahují Leninova slova o druhořadosti Ruska po vítězství socialismu v pokročilejší zemi na sebe, svou zodpovědnost však přenášejí na „český úděl“ a na zlé velmoci. Leč hned za tímto bodem se dosud jednolitá produkce rozpadá: Nehledě k míře věcné nesprávnosti funguje teze o světodějnosti „nové politiky“ jako prubířský kámen. Podle dalšího rozvíjení této teze začínají se naši liberálové rozdělovat na ty, kdo přejdou, a na ty, kdo zatrpknou. Jsem dalek toho, přisuzovat jednotlivým východiskům z krize předem hodnoty etické.

Zásnuby liberalismu s nacionální romantikou měly však v historii vţdy význam ideologického mostu, umoţňovaly přechod do nové reality. Proměna patří k ţivotu. Zaštítí-li však aktéři svůj stud dějinami, brzy se stanou karikaturou sebe sama. Ukazují, jak dobře by jim bylo na stránkách dějepisu, ve kterém byli kdysi vzděláni. Radikalismus a exhibicionismus

03-04-2009 MILAN KUNDERA

Zbavíme-li ji nesmírného nánosu slov, skládá se Havlova odpověď na můj vánoční článek v Listech ze tří námitek a jednoho podvrhu. Proberu je po pořádku:

1.

Prohlašuje-li Havel, ţe český úděl je fátum, na které nevěří, není v tom o nic víc rozumu, neţ kdyby prohlásil, ţe nevěří v lidský úděl, a rozhodl se tedy nestárnout. Údělem jest, co je uděleno. Člověk je smrtelný a Čechy jsou ve střední Evropě. Česká politika musí vycházet z poznání českého údělu i moţností v něm obsaţených. Roman Jakobson ukázal, jak staří Čechové velkomoravské epochy pochopili svůj úděl (své postavení na křiţovatce mezi Byzancí a Římem) a pochopili i moţnost (stejně znamenitou jako obtíţnou), kterou ten úděl nabízí: vytvořili ze vztahu k oběma protilehlým kulturám svou vlastní svébytnost, vlastní „československou ideologii“, která převratně (devět století před francouzskou revolucí) deklarovala rovnoprávnost národů.

Jestliţe jsme řekli (například na předloňském sjezdu spisovatelů), ţe národ tu není kvůli socialismu, nýbrţ socialismus kvůli národu, řekli jsme pouhou samozřejmost, leč právě samozřejmosti bývají někdy převratné. Sub specie této samozřejmosti mohla si totiţ naše socialistická politika uvědomit, ţe jejím nejvyšším soudcem není ani Marxův manifest, ani ta či ona mezinárodní konference, nýbrţ dějiny vlastního národa, jimţ se bude zodpovídat za to, jak v nich pokračuje a jak dusí či rozvíjí moţnosti v nich ukryté.

Z toho jí mohou vyplynout i další samozřejmosti: český národ je tak bytostně spjat se svou kulturou, ţe by její chronický úpadek mohl nepřeţít; svoboda slova (nezbytná podmínka velké kultury) je proto otázkou jeho ţivota či ţivoření, bytí či nebytí. Český národ byl vţdy křiţovatkou evropských tradic, takţe odeuropeizovat ho, jak se o to pod patronátem východního souseda pokoušelo za posledních dvacet let naše vedení, znamená vykloubit ho z jeho dějin. Národní svébytnost je předmětem tisíciletého úsilí Čechů, kteří si ji musí vybojovávat (jak jsem to naznačil citáty z Pavla Stránského) vţdy proti té velmoci, do jejíţ sféry náleţejí a s níţ jsou spojenecky spjati. Atd. atd.

Za současných okolností stává se poloţení české otázky Archimédovým bodem, o nějţ se můţe naše politika opřít a vynést samu sebe z níţin nepůvodnosti, odvozenosti, bezkoncepčnosti. Jestliţe Havel v úvahách o české otázce (českém údělu, české moţnosti) vidí jen lstivý manévr odvádějící pozornost od pravé podstaty věci, je to jeho první omyl.

2.

Osmašedesátý rok můţeme nazírat z různých úhlů, sotva však můţeme popřít, ţe to byl rok, kdy jsme začali (konečně a po delším čase) uskutečňovat opět svou vlastní československou moţnost. Nebylo to lehké: uţ padesát let existuje na světě socialistická velmoc a uţ pětadvacet let pokrývají socialistické země málem polovinu zeměkoule a všude tam trvá určitý (nazvěme to tak) systém praktik, který sice nevyplývá z podstaty socialistického projektu (ba znehodnocuje jej), ale je tam za něj všeobecně zaměňován. Jestliţe jsme se vloni odhodlali tento systém nedemokratických praktik odstranit, nesli jsme na svých ramenou celou tíţi padesáti let, co tyto praktiky trvají, i celou rozlohu světa, na níţ trvají. Dělali jsme to sami pro sebe, ale přece jen se to netýkalo jen nás, neboť to v sobě mělo, ať jsme chtěli, či ne, význam precedentu a výzvy. Ať jsme na to stačili, či ne, ať to bylo krokem jistým, či tápavým, vstoupili jsme do středu světových dějin.

Toto poslední tvrzení probudilo v Havlovi úplný výtrysk sarkasmu. Jaká je to prý „nabubřelá iluze“, jaký „směšný provinční mesianismus“ hodný „samolibých šmoků“! Vţdyť co se tak velkého stalo? Snaţili jsme se zbavit nesmyslů, jeţ jsme sami způsobili, snaţili jsme se prostě znormalizovat.

Gustav Husák projevil loni v září dost podobný sarkasmus, kdyţ ostře vytýkal, ţe se po lednu „do našeho politického ţivota dostaly prvky romantismu, romantické blouznění – kdy se hovořilo o takové svobodě a demokracii, jakou svět ještě neviděl“.

Husák a Havel vycházejí ovšem z odlišných východisek, ale jejich názor je přesto shodný. I Husák by bezpochyby souhlasil, ţe v lednovém procesu šlo (anebo mělo jít) o pouhé znormalizování, tj. o odstranění tak řečených deformací a chyb z jinak docela normálního socialismu. Jenomţe kde kolem nás existuje normální socialismus, kde kdy existoval socialismus demokratický a svobodný? (A kdyţ se o něj pokusili v Jugoslávii, coţ nebyli právě proto nazýváni úchylnými a „nenormálními“?) Nedá se nic dělat, má-li náš socialismus dojít svobody a demokracie, nezbývá mu nic jiného, neţ vytvořit „svobodu a demokracii, jakou svět neviděl“. To není „nabubřelá iluze“ (Havel) ani „romantické blouznění“ (Husák), právě naopak, to je závěr ze zcela střízlivého vidění světa takového, jaký je.

Havel si ovšem nedělá iluze o socialismu, ale dělá si za to iluze o tom, co nazývá „většinou civilizovaného světa“, jako by tam snad byla ona říše normálnosti, k níţ se nám stačí jen přiklonit. Slovo normální nepatří mezi právě nejpřesnější pojmy, ale je to Havlovo oblíbené slovo, a tak budiţ: můţeme se dohodnout, ţe normální je třeba svoboda tisku. Jenomţe to je jen abstraktní zásada, která ve svém konkrétním uskutečnění znamená „ve většině civilizovaného světa“ něco dost nenormálního (odlidšťujícího, oblbujícího): vládu komerčních zájmů i komerčního vkusu. Svoboda tisku, jak jsme ji začali uskutečňovat vloni v létě v socialistické zemi, znamenala ve svém dosahu, obsahu, struktuře i funkci nový společenský jev. Nic se tu nedalo napodobovat, nebylo ţádného normálna, k němuţ by se dalo utéci, vše bylo nutno vytvářet samostatně a nově. Právě proto si musela celosvětová levice (často v dramatických roztrţkách) na základě československých událostí také zcela nově uvědomit svou politiku, smysl a cíl. Nechce-li to Havel vidět a chápe-li osmašedesátý rok jen jako bezvýznamnou lokální záleţitost, je to jeho druhý omyl.

3.

Napsal jsem, ţe nová politika (míním tím sumu politického jednání celého národa) srpnový konflikt vydrţela; ustoupila, ale nerozpadla se ani nezhroutila. Havel s tím prudce nesouhlasí. Nezavírají nás sice dosud za naše názory, připouští, ale hned dodává: zatím. A specifikuje pak, co všechno nevydrţelo: a) svoboda slova a shromaţďování, b) naděje na demokratickou vládu, c) naděje na politickou pluralitu, d) naděje na ekonomickou přestavbu, e) naděje na suverénní zahraniční politiku, f) naděje na morální obrodu.

Pětkrát opakované slovo naděje jsem podtrhl já sám, protoţe je pravda, ţe před srpnem bylo sice mnoho nadějí, ale zaručeno ještě nic nebylo, zápas byl otevřený a nejistý. Povaţuji za veliký (a opakuji: nikde ve světě nečekaný) úspěch, ţe zůstal otevřen i po srpnu. Nepochopí posrpnovou situaci, kdo ji nevidí v její paradoxnosti: Srpnem se datuje pobyt ruských vojsk na našem území; srpnem se však nezastavilo, nýbrţ někde ještě zesílilo spontánní očišťování mnoha struktur národního ţivota (soudnictví, ţurnalistiky, kultury, odborů, školství, mládeţnických organizací) od toho, co bych nazval ruským znetvořením socialistického projektu. V říjnu byl zastaven Reportér; proti zákazu však vzniklo protestní hnutí, Reportér dnes vychází dál a veřejnost se naučila hlídat své svobody. Velké hnutí odborů v prosinci a lednu neprosadilo svůj konkrétní poţadavek; ano, ale právě v boji za tento poţadavek se zformovalo a trvá dál jako čím dál významnější síla. Situace je obtíţná (moţná obtíţnější, neţ si myslím), ale kritická analýza nás nijak neopravňuje vidět ji jako situaci ztracených nadějí. Vidí-li ji tak přesto Havel, je to jeho třetí omyl.

4.

Aţ sem má Havlův spor se mnou jakţ takţ korektní ráz, ale tu se dostáváme k jeho zcela nekorektnímu podvrhu. Napsal jsem ve svém vánočním článku, ţe bezmyšlenkovitě pesimistická psychóza, ustavičné lamentování, nekriticky černé vidění situace můţe vést u většiny lidí jen ke zlému: k opatrovnictví a strachu; ţe pesimistická psychóza je klima připravující poráţku. Havel z toho vyvodil neuvěřitelnou věc: prý takto napomínám národ, aby zbytečně neremcal, prý ho tak chci ukolébat k nečinnosti, vybízím k falešnému klidu, kárám za jeho odvahu. Můj útok proti poraţenectví označil s nádhernou samozřejmostí za útok proti odvaze!

A tu si uvědomuji nad Havlovým textem zajímavou věc: nevyniká zvlášť pronikavým rozborem situace; nezabývá se ani skutečným rozborem mého článku (pochybuji, ţe někdo, kdo můj článek četl, ho v Havlově interpretaci vůbec pozná), nesnaţí se mne ani tak usvědčit z omylu (z rozporů v úvaze, z nedostatečné znalosti apod.) jako především z méněcenného morálního postoje. Aby ho dokázal, přijdou mu vhod i mnohé další drobné podvrhy:

Lidé, kteří se v srpnu významně angaţovali proti invazi, jsou, jak víme, stále předmětem zuřivých útoků; spor o srpen zdaleka neskončil. Přesto podle Havla je srpen uzavřená minulost, o níţ jsem mluvil jen proto, ţe je to dovoleno, ţe je to bez rizika, ţe je to pohodlný únik od „dnešní pře“. Můj článek byl vánoční rekapitulací, ale právě v tom je prý celá má zbabělost: nechci mluvit k dnešku, chci si „zachovat volné ruce pro různé eventuality“, abych pak mohl v pravou chvíli přijít „s chytrým exposteriálním hodnocením“. Řekl jsem, ţe se lidé nesmějí bát vstupovat do nejistot; podle Havla tím znevaţuji ty statečné, kteří se domáhají jistot a záruk. Řekl jsem svůj názor na velmocenskou politiku, na Leden, na srpen, ale to všechno byla prý jen předstíraná stanoviska (protoţe mít špatná stanoviska, to by byla jen chyba v myšlení, ale předstírat je, to uţ je vada charakteru). Ale i tam, kde jde o věcný spor (hodnocení významu polednové etapy), neargumentuje Havel v rovině názorové, nýbrţ morální (přeceňuji-li podle něho náš Leden, není to proto, ţe bych se mýlil, ale proto, ţe „si lţu do kapsy“, ţe se „ukolébávám sebelichotivými a sebeobelhávajícími řečmi“, ţe si něco „namlouvám“ apod.).

Takto mizí věcná argumentace v proudech moralistického kazatelství. Věcný spor stal se pouhou záminkou pro vlastní (a jedině důleţitou) při, v níţ jde o to, kdo je radikálnější, smělejší, mravně spanilejší, zda Havel, či ten druhý. Naprosto mne nezajímá vést tuto ješitnou hádku. Velmi mne to však zajímá jako jev, jako téma pro rozbor, jako otázka: Odkud se tento Havlův způsob bere, co znamená a čím je obecný?

5.

Václav Havel byl od počátku své mladosti jednoznačně odmítán českostalinským světem, do něhoţ se zrodil, a také on tento svět jednoznačně odmítal: nevcházel s ním na ţádný kompromis. Kdyţ by (například) Pavel Kohout psal hru o našem světě, jejţ velmi dobře zevnitř zná, snaţil by se (při veškerém kriticismu) najít smysl toho, co se dělo, a takto (třeba mimoděk) vysvětlit i „osmyslit“ sám sebe. Proto také nikoli on, ale právě Havel napsal výbornou Zahradní slavnost. Teprve pohled „cizince“, pohled zvnějšku je totiţ s to demaskovat skutečnost v její smyslu zbavené posunčině, tedy v jejím nesmyslu.

Pozice člověka, který stojí tváří v tvář nenormálnímu světu a klade mu (s rafinovanou naivitou) své normální otázky, aby ho takto demaskoval, to je základní Havlova sebe-vize, jeho prvotní sebeprojekt, jeho, jak by řekli existencialisté, původní volba. Tato pozice je plodným (i jediným zdrojem) jeho dramatického vidění, je to něco, bez čeho by Havel nebyl Havlem. Dal-li se však „nenormální svět“ loni v lednu do pohybu, Havel tomuto pohybu nemůţe přiznat významnost, převratnost či objevnost, protoţe by jeho základní postoj (sebeprojekt) ztratil své oprávnění. Celý polednový vývoj se mu proto nutně jeví při nejlepším jen jako kajícný, provinilý (a beztoho marný) návrat nenormálního světa k jakési základní normalitě, jejímţ mluvčím a reprezentantem se cítí být on sám. Není potom vůbec náhoda, ţe nazývá veškeré řeči o českém údělu a české otázce únikem. Musí je tak nazývat, protoţe současný český svět se měří v české otázce se svou historií, jeho nenormality se dostávají do dějinného kontextu, jsou srovnávány, vysvětlovány, a opravdu takto unikají Havlovu přímočarému odsouzení. Havel musí vidět v úvahách o velmocích a malých národech jen rafinovaný způsob, jak zastřít „konkrétní historickou odpovědnost konkrétních historických osob“, protoţe je hypnotizován jen jediným: svým vlastním sporem s naším domácím světem, do něhoţ se zrodil, jejţ odmítá a nad nímţ chce mít potvrzen svůj mravní vrch.

Havlovy tři omyly, jak jsem na ně poukázal v první části své úvahy, nejsou tedy jen nahodilou mýlkou, nýbrţ vnitřní nutností Havlova postoje. Havel musí protestovat, kdyţ jsem ve svém vánočním článku popíral beznadějnost situace a tvrdil, ţe nejsme poraţeni. Havel musí nazývat můj spor s beznadějí útokem proti odvaze, protoţe v jeho optice opravdu splývá představa odváţného činu s představou bezvýchodné situace.

Ano, toto je velice zajímavé: Havel konstatuje, ţe ţádné naděje nevydrţely, ale na rozdíl od většiny lidí to v něm nevzbudí rezignaci či defétismus, nýbrţ naopak zesílenou touhu po činu. Ale k čemu je vlastně čin, kdyţ ţádné naděje nevydrţely? Však také Havel nemá na mysli jakýkoli čin, nýbrţ – jak říká – riskantní čin, tedy čin, který se neleká rizika nezdaru, který pravděpodobně (vţdyť připomeňme ještě jednou: naděje nevydrţely!) se zdarem ani nepočítá, není k němu zaměřen, a je proto lhostejný k úvahám o důsledcích akce i o její časové vhodnosti, tedy o všem tom, co se nazývá taktikou. Takový čin totiţ sleduje jen dvojí: 1) demaskovat svět v jeho nenapravitelné amorálnosti, 2) manifestovat svého původce v jeho ryzí morálnosti. Takto se postoj původně ryze mravný (odmítnutí nespravedlivého světa) zvrátil v ryzí mravní exhibicionismus. Snaha veřejně předvést krásu své mravnosti převáţila nad snahou měnit věci k lepšímu. Protoţe to je aberace dnes velmi rozšířená, chci ještě jednou ukázat, kterak hluboce souvisí se sklonem interpretovat situaci jako beznadějnou:

Beznadějná situace probouzí v čestném člověku vţdycky touhu manifestovat čistotu svého postoje. Čestný člověk v nejtemnější diktatuře touţí alespoň jednou vykřičet svůj nesouhlas; i kdyby tím nikomu a ničemu neprospěl a osobně si způsobil záhubu, je to pro něho jediná moţnost, jak zachránit alespoň to poslední: svou tvář. Jenomţe platí i opačný vztah: člověk dychtící po sebepředvádění tíhne k tomu, aby pochopil situaci jako beznadějnou, neboť jen beznadějná situace ho můţe osvobodit od povinnosti taktického uvaţování a plně uvolňuje prostor pro jeho sebevyjádření, pro jeho exhibici. A nejenţe ji pochopí jako bezvýchodnou, ale on (přitahován neodolatelným svodem teatrálního konfliktu) ji svým počínáním, svými „riskantními činy“ je s to takovou i vytvořit. Na rozdíl od rozumných (coţ v jeho řeči znamená zbabělých) lidí se totiţ nebojí poráţky. Není přece tak ubohý, aby touţil po vítězství. Přesněji řečeno, netouţí po tom, aby zvítězila spravedlivá věc, o niţ se zasazuje; on sám totiţ nejvíc vítězí právě v poráţce věci, pro kterou horuje, protoţe právě poráţka spravedlivé věci ozáří světlem výbuchu celou bídu světa i celou slávu jeho charakteru. 6.

Československo plné neodčiněných (či neodpuštěných) křivd a neodsouzených (či neočištěných) křivditelů je stále morálně nemocné. Morální exhibicionismus, ta urputná snaha potvrdit, předvést či ospravedlnit svůj charakter je důsledkem té nemoci a hlavním motorem činnosti celé spousty lidí, kteří se vzájemně předhánějí v dokazování a prokazování svého charakteru. Předhánějí se tu vedle sebe v podivuhodném sousedství dlouholetí obţalovávatelé reţimu, pohánění neukojitelnou ţízní po mravním zadostiučinění, i bývalí modrokošilatí horlivci, pohánění pocitem špatného svědomí a touhou překřičet svou minulost. V těchto závodech se výkony měří velice primitivním kritériem: vyhrává ten, kdo se prokáţe činem (slovem) radikálnějším, smělejším, riskantnějším… Jenomţe já si myslím, ţe je nejvyšší čas začít rozlišovat mezi exhibicionismem a skutečným radikalismem; a domnívám se, ţe má-li naše široká radikální fronta zvítězit, musí vyjít ve své aktivitě právě z negativů Havlových tří omylů:

1. musí pochopit dnešní situaci v nejširší zeměpisné i dějinné souvislosti a vytvořit propracovaný koncept naší československé moţnosti (tj. dát jí teoretický fundament a vysvobodit z věčných improvizací);

2. musí pochopit, ţe tato československá moţnost je uskutečnitelná jen za podpory celosvětové protistalinské levice a ţe jí tuto podporu můţeme udrţet jen tehdy, nezanedbámeli její světový význam a dosah (jinak se nad naším zápasem zavřou vody jako nad tolika jinými tragickými epizodami historie);

3. musí pochopit, ţe sice po srpnu ustoupila, ale nebyla poraţena; ţe tedy není třeba, aby se uchylovala k nejistotě „riskantních činů“, nýbrţ ţe musí promyslit racionální postup (politiku), jak odvrátit reakční (neostalinský) zvrat a poznanou československou moţnost krok za krokem prosadit. Metakritika krize

03-04-2009 LUBOMÍR NOVÝ

Jen s velkým sebezapřením píši tyto poznámky k článku Jaroslava Stříteckého Úděl proměny a tvář sebeklamu (Host do domu, č. 5, 1969): jeho výzva k totálnímu kriticismu, k „otevřené veřejné diskusi“ o závaţných otázkách naráţí totiţ na bariéru jednosměrnosti a úzkého prostoru této doby, kdy privilegium „být kritizován“ je uděleno pouze někomu. Nejednám-li nakonec v souladu se svými pochybnostmi o smysluplnosti této diskuse, pak nikoli proto, ţe touţím po roli obhájce, ţalobce nebo soudce, nýbrţ proto, ţe některé otázky se nemají přecházet mlčením a ţe potřebujeme prevenci proti ztrátě paměti. Vybírám jen několik problémů a pokusím se drţet věci.

Střítecký namířil svou kritiku proti střední generaci stárnoucího „mládí komunismu“, která se u nás angaţovala v obrodném procesu a v jeho různých fázích se snaţila formulovat jeho ideový obsah: postupovala prý od ideje pouhé liberalizace starého reţimu přes iluze o světodějnosti „opravdového socialismu“ československé obrody k romantické ideji národa, která plní funkci útěchy a sebeklamu; srpen obnaţil mytičnost této odysey a hlubokou krizi celé ideologie obrody, která slouţila jen tomu, aby se garnitura „mládí komunismu“ (autor ji nazývá také liberály, liberálními komunisty, opozičními publicisty, profesionální avantgardou, věrozvěsty, „hrdiny“ atd.) nadále udrţela „na špici“.

V souladu s tímto pokusem o generační typologii zařazenou do logiky historického dění se také nezabývám jednotlivci, chápu soudy Stříteckého jako výroky o určité generaci angaţovaných intelektuálů – umělců, vědců, publicistů. Povaţuji za nutné k tomu dodat, ţe se všichni – aţ na malé výjimky – angaţovali „na špici“ nikoli jako politikové, nýbrţ v naději, ţe příští vývoj otevře prostor pro jejich plné uplatnění v jejich oborech a ţe politickou činnost budou rozvíjet jako ostatní občané této země.

Střítecký líčí vývoj ideologické obrody (ideologií tu rozumím jakýkoli soubor koncepčních idejí, který se snaţí reflektovat určitou dějinnou situaci a na tomto základě formulovat určitý projekt) jako odyseu mystifikátorů a mystifikací, které byly jen momentem toho, proti čemu se obracely. Je-li však mýtem papírový (a institucionalizovaný) socialismus, liberalizovaný socialismus, „opravdový socialismus“, idea konzumní společnosti, národní idea atd., co vlastně potom mýtem není? Mýtem by pak nebylo pouze kritické vědomí toho, ţe vše ostatní je mýtus. Historikovi tak vychází z pera nehistorický manichejský obraz kritiky bez jakéhokoli mýtu v jejím sporu s mýtem bez jakékoli kritiky. Naproti tomu se domnívám, ţe myšlenkové úsilí posledních let je odyseou prohlubující se kritické reflexe jako reflexe o prohlubující se totální krizi a o východiscích z této krize. Střítecký vytýká intelektuálům obrody, ţe přehlédli fakt dlouholeté hluboké (a srpnem jen radikálněji odhalené) krize, ačkoli právě oni na něj upozornili. Nemůţe jim tedy vytýkat nevědomost o totální krizi (toto vědomí od nich naopak přejímá), liší se spíše v hodnocení východisek z krize. V té věci jim však připisuje něco, proti čemu sami vystupovali. Nejlepší představitelé zmíněné generace přece nevytvářeli koncepci konzumní společnosti.

Hlavní body této koncepce, které Střítecký nepřesně formuluje (rotace kádrů, harmonie trţní společnosti, humanistický smír), neshodují se s názory ideologů obrody, vystihují pouze některé prvky, které jsou formami rozchodu se starým pojetím, postupně se vytrácejí nebo se vřazují do nového celku. Od odvozeného radikalismu se postupuje k radikalismu původnímu, stále více se vychází nikoli z pouhé transformace „kolektivní ideje“, nýbrţ z „věcného stavu společnosti“. Ideologové obrody nejsou liberálními komunisty. Termín „liberální komunismus“ můţe vyhovovat dogmatikům právě tak jako odpůrcům socialismu: obě strany se domnívají, ţe daná, praktikovaná, institucionalizovaná podoba socialismu je jeho jedině moţná podoba. Její kritiku berou dogmatikové jako zradu a protestují, odpůrci socialismu vidí v této kritice pouhý moment přechodu k jejich představám a pochvalují si to, obě strany se však na tento proces dívají stejně a obě se mýlí. Ideologie obrody nebyla liberalismem ve smyslu pouhých úprav staré struktury, ani ve smyslu plíţivého přechodu k západním koncepcím („konzum“, rehabilitace „prvků kdysi revolucí zavrţených“), nýbrţ stále více směřovala k pokusu o marxistické řešení nových problémů moderní společnosti v duchu a ve prospěch socialistické alternativy.

Také pokus tohoto druhu se pochopitelně můţe nazvat utopií a sebeklamem. To by však bylo nutné věcně doloţit.

K mýtům počítá Střítecký také představy o „světodějnosti“ československé obrody. Není těţké postřehnout její slabiny, pochybovat o propracovanosti programu a o reálnosti pohledů, zjistit chyby v koncepcích a omyly na cestách k realizaci projektů. Neztrácejme však ze zřetele základní obrysy těchto snah. Charakteristika Stříteckého („Nikoli literatura, vědění, politika a zřízení jiných národů, nýbrţ: My a Svět!“) o nich neplatí. Na publicistice té doby by se daly prokázat výzvy ke střízlivosti, rostoucí zájem o věcný stav společnosti, o rozbor soudobých společenských struktur, o problematiku internacionální a internacionalistickou. Ve východiscích analýzy i v povaze projektů měl tento společenský pohyb mezinárodní dosah jak z hlediska vnitřních problémů komunistického hnutí, tak z hlediska vnitřních konfliktů kapitalistických zemí.

Obezřetněji bych soudil také o důsledcích srpna, kdy prý se naplno ukázala naše krize, krize ideologie obrody a celková naše vnitřní slabost a kdy „vystoupila na povrch jen podstata toho, čím jsme byli“. Ovšem, jak jinak (i kdyţ by se téţ dalo uvaţovat o tom, jak srpen optiku zkreslil). Srpen však také ukázal, co jsou druzí, co je „svět“, co je světová krize, a nedá se říci, ţe by to, co ukázal, nadobro vyvrátilo projekty posledních let. Naopak spíše potvrdil jejich naléhavost. Pokud vyjadřovaly tuţby a potřeby lidí, nemohou se jen tak ztratit, objeví se jinde a jindy a znova (v uţším slova smyslu to trvá jiţ půl století). Nebyli to ostatně ideologové obrody, kdo z československého vývoje udělali mezinárodní událost, ani to nebyli oni, kdo se ji potom snaţili jako mezinárodní událost zrušit. Všechno mytické a nabubřelé by zaniklo nejlépe a nejúčinněji přirozenou cestou. Půl roku je příliš krátká doba na dosaţení úspěchu, jeden rok je příliš krátká doba na vyhlašování fiaska.

Z úvahy Stříteckého o mýtu „světodějnosti“ vlastně můţe vyplynout, ţe mýtem je ten projekt, který se nestal skutečností. Pouţije-li se takto kritéria výsledků, pak není daleko k názoru, ţe úspěšné mýty nutno pokládat za pravdu a neúspěšné pravdy – za mýtus, sebeklam nebo dokonce za intelektuální podvod. Této dějinné praxi se však lidé právem neustále vzpírají. Střítecký ostatně sám mlčky předpokládá, ţe mýty nemají být, ţe se má ţít „v pravdě“; kdyţ se však bude drţet pouze výsledků (a ponechá stranou motivy, naděje, napětí mezi nadějemi a moţnostmi), pak vlastně předpokládá, ţe důleţitější je mít výsledky neţ ţít v pravdě, a tedy tím ruší základní předpoklad vnitřního, neodvozeného radikalismu. Je vůbec moţné vytvořit si dostatečně kritickou pozici bez zřetele k dosud nejsoucímu a třeba i zatím nemoţnému? Náhlý obrat k pojmu národa jako k náhraţkové ideologii ilustruje Střítecký faktem (prý symptomatickým), ţe „do roku 1967 se v ideologii českého liberálního komunismu slovo ,národ‘ vyskytovalo nanejvýše jen náhodou“. Povaţuji to za mylné tvrzní. Jiţ od poloviny padesátých let lze prokázat systematické úsilí o revizi romantického národovectví, které tenkrát ţije v symbióze nikoli s „liberalismem“, nýbrţ naopak se stalinismem. Po celé další období snaţí se ideologové obrody integrovat do své koncepce pojem národa kritičtějším způsobem a chápat problematiku národních tradic v kontextech „systematických“, obecných, evropských. Úvahy o „opravdovém socialismu“ nevycházely z nějakého národního komunismu ani neskončily v úhybném přesunu na pole národního údělu, nýbrţ se pohybovaly na půdě československého stanoviště (nikoli stanoviska), tj. pokusily se rozumět smyslu světových dějů sub specie historických zkušeností našich národů, zkušeností, jejichţ jedinečnost povaţuji za holý fakt: ţádná jiná země nevystřídala v tomto století všechny základní společenské modely této doby. To nás ještě nepředurčuje k moudrosti ani k roli mesiášů, ale je to významná výchozí pozice, ze které vidíme svět a naše moţnosti, ze které se táţeme a pro kterou jsme všichni (byť různým způsobem) citliví na určité problémy (také kritiky romantického národovectví vyrostly z téţe půdy, z úzkosti, ţe propadneme romantismu, ačkoli jiné národy si s tím příliš hlavy nelámou). Brát tento fakt v úvahu není domýšlivost, nacionalismus, náhraţková ideologie ani romantismus.

Skutečné projevy nacionalismu u nás byly, jsou a budou (ukázaly se například na obou stranách ve vztazích Čechů a Slováků), příklady kocourkovství a fangličkářství jsou také nespočetné. To bych však pro naši dobu nepřičítal na vrub ideologům obrody. Nebyli to oni, kdo v této zemi nahradil spor o podobu socialismu přemítáním o bytí národa. Dějiny nedělají ideologové a nacionalismus se nedá překonat záměnou ideologie a výměnou ideologů: lidé se řídí spíše tím, co se s nimi děje, neţli tím, co se jim povídá. Náhraţkové mýty jsou „cit bezcitného světa, duch bezduchých poměrů“ (Marx). Pochybuji, ţe najdeme vysvětlení loňských krizí v romantickém pojetí národa. Nedopouštěli bychom se ostatně téţe slabosti? Vţdyť bychom jen nahradili víru ve světodějnost československého jara tezí o jeho nicotnosti, a myšlenku, ţe jsme národ od přirozenosti dobrý, vyměnili bychom jen za tvrzení, ţe jsme národ od přirozenosti zakomplexovaný. Milosrdnou leţ by vystřídala nemilosrdná polopravda.

Domnívám se, ţe na českou otázku není česká odpověď (a na slovenskou slovenská); odpovědí na českou otázku není ani kritika české slabosti. Česká otázka je významná potud, pokud je otázkou světovou a obecně lidskou. Ironizováním se otázka „my a svět“ nesprovodí ze světa, jenom se jinak interpretují československé moţnosti a jinak se rozumí pojmům „svět“ a „světovost“. Pro toto hledání lze připravit jedno společné východisko: ţe se totiţ minulost našich národů otevírá jiţ jen různým interpretacím, avšak jejich budoucnost je otevřena navíc a především činům. Z tradic národa, byť sebelepších, nelze vyčíst a odvodit projekty budoucnosti, na ţádné záruky tkvící v minulosti nelze nekriticky spoléhat a utěšovat se jimi. Studium dějin a vědomí dějů minulých má nesmírný význam a můţe nás posilovat ve chvílích zoufalství. Rozhodující však zůstává to, co dokáţeme dnes a v nejbliţší budoucnosti v této zemi sami udělat.

Střítecký se chce programově vyhnout mravnímu hodnocení a chce podat jen logiku dějů a činů. Mravním hodnocením však jeho příspěvek vlastně vrcholí. Nečekané, ale přirozené. Úzkostlivá snaha drţet se jen objektivní logiky činů převrátí se ve svůj opak, jen s tím rozdílem, ţe mravní hodnocení se objeví náhle jako moralita vepsaná do dějin samých. V podání Stříteckého vlastně táţ logika věcí předurčuje ideology obrody k nemorálnosti (ať dělají cokoli) a mladší generaci – k morální ryzosti. První nemohou být kritičtí, druzí mohou být jen kritičtí – obojí je vepsáno do věcí a dějů. Odvozený radikalismus, oportunismus a mýtus u prvních nazývá se u druhých původním radikalismem, realismem a kritikou. Kaţdému se měří jinak. Posouzení řádu věcí v nadosobní rovině převrací se v odsouzení (a diskreditaci) osob v řádu mravním. Objektivitu mladší generace zdůrazňuje Střítecký tím, ţe ona u toho nebyla, ještě se nerozhodla, má před sebou danou realitu bez svého přičinění, a můţe tedy děje posuzovat objektivně, nezaujatě, zvenčí. Zde je celý jeho postup snad nejvíce ohroţen. Předpokladem totální kritiky je kritická sebereflexe, schopnost situovat sebe sama a unést své vlastní principy. Patří-li reflexe k tomu, co je reflektováno (tímto výrokem chce Střítecký upozornit na poplatnost střední generace té společnosti, proti níţ ona rebeluje), potom také mladší generace patří k naší skutečnosti, k této historické situaci, jiţ v ní jednala a jedná, jiţ spoluodpovídá za uplynulé roky a jiţ se – vedle přirozeně ostřejšího vidění chyb předchůdců – třeba také mýlí a nese riziko tvorby nových – demytologizačních – mýtů. Neobsahuje ryze generační hledisko v sobě také nebezpečí romantismu? Vţdyť generace se dá chápat také naturalisticky („generace… se sem prostě narodila“). V kaţdém případě by to vyţadovalo střízlivější tón. Kdo se chce ptát po smyslu iluzí druhých, nemůţe se nezeptat po smyslu své vlastní deziluze.

Neodvaţuji se načrtnout takovou analýzu lehkým perem. Snad jen několik aforisticky vyjádřených znaků, které se mi zdají být charakteristické pro část mladší generace.

Na místo boje projektu proti projektu nastupuje boj kritiky proti jakýmkoli projektům. Metafyzické kategorie vystřídal instrumentalismus – ve jménu konkrétna, ve prospěch hmatatelných věcí, dějů, činů. Zklamáni v nadějích, unaveni vizemi a sliby všemoţného blaha, zříkají se zachránců lidstva a drţí se věcí „zde a nyní“. Místo zření k budoucnosti chtějí se lidé dívat raději pod nohy. Odpuzují je metály, uniformy a kroje všech druhů. Znechuceni pochody a semknutými řadami miliónů, chtějí kráčet na vlastní pěst a ţít s druhými v mikrokolektivech. Nedůvěřují totálním výkladům světa, globálním akcím, ideji totálního člověka. Stávají se vyznavači dělby práce: dělník dílo, politik politiku, vědec vědu, umělec umění.

Něco mi na tom připomíná odstup francouzských strukturalistů od myšlenkové tradice Sartra a Merleau-Pontyho a Foucaultův výrok, ţe všechny reţimy pašují své špatné zboţí pod praporem humanismu. Je to forma přizpůsobení tomuto světu i pasívní protest proti němu, v nichţ se hlubinou bezpečnosti stává enkláva subjektivity za ochrannou zdí objektivity? Nejsou tyto postoje zakalkulovatelným faktorem dovedného ovládání lidí, faktorem slábnoucí solidarity, mýtem demystifikace? Anebo jsou jen nedotvořenou předzvěstí nových struktur společenského bytí, jednání a myšlení, které si klestí cestu skrze iracionality rozdělených světů? Nestojí dnes za zády mladší generace jiţ další generace nejmladších, kteří jí za deset patnáct let poloţí své otázky, moţná stejné?

Veďme dialog různých generací a postojů, ověřujme si navzájem kritické předpoklady, hledejme společné hodnoty a společný jazyk. Jan Grossmann připomněl nedávno (Divadlo, leden 1969, str. 28) dilema Brechtova Galilea (odloţit charakter a pokračovat v práci, nebo zříci se práce a uchovat charakter) a prohlásil je za neřešitelné, dokud není odstraněna skutečnost, která vůbec lidi před takový konflikt staví. Tím je však problém jen odsunut a trvá: Jak odstraňovat onu skutečnost a nebýt přitom nucen Galileovo neřešitelné dilema znova a znova řešit?

white

The answer is 2 x Slovaks, but Zerro times Dubček Alexander at all

Solution here!